Kamera

Ny info gällande övervakningskamera på Elfviksgård

Vi har det gångna året haft påhälsningar av personer som stört vår verksamhet.  För att fortsätta vara en öppen gård men samtidigt skydda våra djur och våra maskiner har vi valt att installera kameror på delar av gården.

Namn på personuppgiftsansvarig
Elfviks Gård

Kontaktuppgifter
Elfviks Gård, Elfviks Uddväg 12, 181 90 Lidingö
info@elfviksgard.nu, +46 701 900 147

Ändamålet med kameraövervakningen
Vi kameraövervakar för att förhindra och utreda brott (stöld och skadegörelse). Syftet är att skydda våra djur och våra maskiner.

Uppgifter som behandlas och tid för lagring
Uppgifter som behandlas vid kameraövervakning är bildupptagning som i vissa fall kan kopplas till en fysisk person och registreringsnummer på fordon. Uppgifter från kameraövervakning lagrar vi i upp till sju (7) dagar om vi inte måste spara uppgifterna längre enligt önskemål från brottsbekämpande myndighet.

Insamling av personuppgifter har vi baserat på en intresseavvägning. Vid intresseavvägningen har vi gjort en övergripande bedömning där vi bland annat vägt in uppgifternas karaktär, vilka uppgifter som behandlas och hur de behandlas.

Kamerabilder är personuppgifter vi är mottagare av och som vi skyddar med stor varsamhet. Material från kameraövervakning omfattas av tystnadsplikt och skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Vi kan lämna ut materialet till brottsbekämpande myndigheter eller till annan myndighet om lag så kräver.

Vi kommer inte att föra över uppgifter till tredje hand och vi kommer inte använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande. Vi lagrar inga ljudupptagningar från kamerorna.

Rättigheter för registrerad
Om du vill ta del av kamerabilder som du själv tror att du finns registrerad på så kontaktar du oss enligt uppgifterna ovan. För att säkerställa att du har rätt att ta del av bilderna kommer vi att återkomma med ett antal frågor när det gäller den information som visas på bilderna och hur registrerad individ kan beskrivas. Anonymisering kommer att ske av övriga individer innan utlämnande av bilder. Du kan även i samband med detta begära att kamerabilder där du konstaterat figurerar på skall raderas tidigare än de sju (7) dagar som gäller generellt. Rätten till radering är dock inte ovillkorlig enligt Datainspektionens regler (för mer information https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/#radering).

Om ni tycker att vi genom denna kameraövervakning bryter mot lagar, regler eller avtal kan ni som ett första steg kontakta oss eller vända er direkt till Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/anmal-olaglig-kamerabevakning/